Glossaria.net

Glossar Kochkunst / Thema

Collée

Verkleistert (z.B. Mayonnaise Collée = Mit Aspik versetzte Mayonnaise)

Permanenter Link Collée - Erstellungsdatum 2020-01-26


< Colbert Glossar / Kochkunst Commis de rang >