Glossaria.net

Glossar Kochkunst / Thema

Wassersemmel

lange Semmel, aus gröberem Mehl (Unger-Khull) [Jacob Melin - Gräzerischen Kochbuch/Hans Zotter]

Permanenter Link Wassersemmel - Erstellungsdatum 2020-04-24


< Walk-in Glossar / Kochkunst Wasserstriwala >