Glossaria.net

Glossar Kochkunst / Thema

Weinschärling, Weinscher- ling

Berberitze, Sauerdorn Berberis vulgaris [Jacob Melin - Gräzerischen Kochbuch/Hans Zotter]

Permanenter Link Weinschärling, Weinscher- ling - Erstellungsdatum 2020-04-24


< Wasserstriwala Glossar / Kochkunst Weizenstengel, türkische >