Glossaria.net

Glossar Informatik / Thema

UIMS

User-Interface Management System

Permanenter Link UIMS - Änderungsdatum 2020-01-19 - Erstellungsdatum 2020-01-19


< UIL Glossar / Informatik Ultra-DMA-Modus >