Glossaria.net

Glossar Kochkunst / Thema

Rapunzel

Rapunzel, Name verschiedener Salatpflanzen, na- mentlich Valeriana locusta, Campanula rapunculus und Phyteuma spicata [Jacob Melin - Gräzerischen Kochbuch/Hans Zotter]

Permanenter Link Rapunzel - Erstellungsdatum 2020-04-24


< Rammel Glossar / Kochkunst Rapunzelknolle >