Glossaria.net

Glossar Informatik / Thema

Flat Screen

Monitor mit flacher Oberfläche.

Permanenter Link Flat Screen - Änderungsdatum 2019-12-23 - Erstellungsdatum 2019-12-23


< Flash (von Macromedia) Glossar / Informatik Flat Shading >