Glossaria.net

Glossar Informatik / Thema

ISO 8859-1, ISO Latina-1

siehe Unicode (ISO 8859-1, ISO Latina-1)

Permanenter Link ISO 8859-1, ISO Latina-1 - Änderungsdatum 2019-12-23 - Erstellungsdatum 2019-12-23


< ISO Glossar / Informatik ISO 9660 >