Glossaria.net

Glossar Informatik / Thema

NC

Not Connected
nicht angeschlossen

Permanenter Link NC - Änderungsdatum 2020-01-19 - Erstellungsdatum 2020-01-19


< Navigator Glossar / Informatik NC (Network Computer) >