Glossaria.net

Glossar Informatik / Thema

TSAP

Transport Service Access Point

Permanenter Link TSAP - Änderungsdatum 2020-01-19 - Erstellungsdatum 2020-01-19


< TrustedMIME Glossar / Informatik TSR >